945 01 Vrbová nad Váhom č.91  |  0908-715-780  |   |  Mobilný rozhlas

sk   hu    

Ako vybaviť?

V tejto sekcii nájdete informácie ako podať žiadosť, sťažnosť čí podnet, cenník poplatkov, tlačivá a iné dôležité
informácie pre úradný styk s OÚ.


Dokumenty na stiahnutie

Evidencia obyvateľstva
Prihlásenie na trvalý pobyt


Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do
  15 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,
 • platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve
  Slovenskej republiky, ak nemá občiansky preukaz,
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy – výpis z LV (nie starší ako 3 mesiace, nemusí byť použiteľný na právne úkony),
 • nájomnú zmluvu, ak je nehnuteľnosť v nájme na dobu neurčitú,
 • v prípade ak prihlasovaný nie je vlastníkom nehnuteľnosti alebo nemá nájomnú zmluvu na dobu neurčitú, je potrebné predložiť písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti. Tento súhlas môže vlastník nehnuteľnosti dať osobne priamo pri prihlasovaní alebo v prípade jeho neprítomnosti na predpísanom tlačive s overeným podpisom.

Za rodinných príslušníkov môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov rodiny. Za maloleté deti hlási pobyt jeden z rodičov, za osoby zbavené spôsobilosti na právne úkony hlási pobyt zákonný zástupca (opatrovník). Pri prihlasovaní na trvalý pobyt sa občan nemusí odhlasovať z predchádzajúceho trvalého pobytu, tento úkon zabezpečí ohlasovňa.

Pri vydaní prvého občianskeho preukazu pri dovŕšení 15-teho roku je potrebné predložiť: rodný list

Vybavuje: Sabina Nagyová, telefón: 0908715780

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 €Prihlásenie na prechodný pobyt


Pri prihlásení na prechodný pobyt je potrebné predložiť tie isté listiny ako pri prihlásení na trvalý pobyt. Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova.

Vybavuje: Sabina Nagyová, telefón: 0908715780

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 € za vystavenie potvrdenia o pobyte.Prehlásenie trvalého pobytu v rámci obce


Pri prehlásení trvalého pobytu v rámci obce je potrebné predložiť tie isté doklady ako pri prihlásení na trvalý pobyt.

Vybavuje: Sabina Nagyová, telefón: 0908715780

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 €Odhlásenie z trvalého pobytu


Občan, ktorý odchádza do zahraničia trvalo žiť, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky ohlasovni doterajšieho miesta trvalého pobytu. Ukončenie trvalého pobytu v rámci Slovenskej republiky občan hlási ohlasovni nového miesta trvalého pobytu pri prihlasovaní.

Vybavuje:Sabina Nagyová,, telefón: 0908715780

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 €Zrušenie trvalého pobytu na návrh občana


Ohlasovňa pobytu zruší trvalý pobyt:

 • na návrh vlastníka / všetkých spoluvlastníkov/ budovy a to občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
 • ak budova zanikla.

Návrh na zrušenie pobytu sa podáva na predpísanom tlačive a je potrebné predložiť:

  1. občiansky preukaz alebo iný doklad totožnosti,
  2. list vlastníctva budovy alebo jej časti, nie starší ako 3 mesiace,
  3. právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
  4. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva,
  5. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení nájomnej zmluvy,
  6. právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení užívacieho práva podľa § 146 ods. 2 a § 705 a Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 526/2002 Z. z.,
  7. právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva a o majetkovom vysporiadaní,
  8. doklad o tom, že občan predložil na prihlásenie sa k trvalému pobytu neplatný, falošný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad,
  9. právoplatné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby,
  10. skončenie platnosti nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu určitú,
  11. dohodu o ukončení nájmu,

Upozornenie: Ohlasovňa môže požiadať o predloženie potvrdenia o štátnom občianstve, o predloženie rodného listu, sobášneho listu.

Vybavuje: Sabina Nagyová, telefón:0908715780

Doba vybavenia: na počkanie.

Poplatok: 5 €


Stavebný poriadok
Ohlásenie drobnej stavby


Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí:

 • pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie,
 • pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti,
 • pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to:

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m ² a výšku 5 m ( napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. pivnice, žumpy).

Za drobné stavby sa považujú aj:

 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výšku 5 m )napr. sklady krmiva, náradia alebo hnojiva),
 2. oplotenie,
 3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

Ohlásenie drobnej stavby sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 2. jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach, ktorý obsahuje vyznačenie umiestnenia stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc so susednými pozemkami a od susedných stavieb a stavebné riešenie stavby,
 3. jednoduchý technický opis stavby,
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 5. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby.

Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Drobnú stavbu môže začať realizovať až po doručení písomného oznámenie obce, že proti jej uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásenú drobnú stavbu do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Vybavuje: Viola Jancsárová

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: 10 €Ohlásenie stavebných úprav


Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Stavebník je povinný uskutočňovanie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené stavebné úpravy možno začať len po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie stavebných úprav sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 2. jednoduchý situačný nákres v dvoch vyhotoveniach,
 3. jednoduchý technický opis stavebných úprav,
 4. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 5. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 6. stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o stavebné úpravy na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje: IViola Jancsárová

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: 10 €Ohlásenie udržiavacích prác


Podľa § 55 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov ohlásenie stavebnému úradu postačí: aj pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Ohlásené udržiavacie práce možno začať až po doručení písomného oznámenia obce, že proti ich uskutočneniu nemá námietky.

Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Ohlásenie udržiavacích prác sa predkladá na predpísanom tlačive, k ohláseniu sa pripojí:

 1. doklad, ktorým sa preukazuje vlastnícke alebo iné právo k pozemku,
 2. jednoduchý technický opis udržiavacích prác v dvoch vyhotoveniach,
 3. rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy,
 4. súhlas všetkých spoluvlastníkov, pokiaľ stavebník nie je výlučným vlastníkom stavby,
 5. stanovisko orgánu štátnej správy pamiatkovej starostlivosti, ak ide o udržiavacie práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

Vybavuje:

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: 10 €Určenie, zmena alebo zrušenie súpisného a orientačného čísla


Podľa § 6 ods. 3 Vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb vydáva obec na základe písomnej žiadosti Rozhodnutie o určení, zmene alebo zrušení súpisného a orientačného čísla.

K vydaniu rozhodnutia je potrebné predložiť vyplnené predpísané tlačivo žiadosti o pridelenie súpisného čísla a orientačného čísla včítane príloh:

 • doklad o vlastníctve pozemku (list vlastníctva),
 • kolaudačné rozhodnutie na budovu, stavebné povolenie (rozhodnutie o odstránení stavby, stanovisko k rozdeleniu stavby, osvedčenie o dedičstve),
 • geometrický plán (zameranie stavby pred vydaním kolaudačného rozhodnutia) resp. kópiu z katastrálnej mapy.

Tabuľku so súpisným číslom a tabuľku s orientačným číslom obstaráva na vlastné náklady obec (podľa Dodatku č. 3 k VZN č. 5/2009 o určení názvov ulíc). Stavebník zabezpečuje pripevnenie a údržbu tabuľky so súpisným číslom a tabuľky s orientačným číslom.

Vybavuje: Viola Jancsárová

Doba vybavenia: 30 dní.

Poplatok: bez poplatku.


Overovanie podpisov a listín
Overovanie podpisov

Potrebné doklady:

 • listina, na ktorej má byť osvedčený podpis,
 • občiansky preukaz, u cudzincov pas.

Upozornenie:

 • Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje, musí byť prítomná v kancelárii matričného úradu!
 • V mimoriadnych prípadoch, ak o osvedčenie podpisu žiada fyzická osoba, ktorá sa zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, možno osvedčenie vykonať na inom vhodnom mieste, čas a miesto je treba vopred dohodnúť.
 • Osvedčujúci orgán nezodpovedá za obsah a formálnu správnosť listiny, zodpovedá však za to, že podpis na listine urobila alebo uznala za vlastný fyzická osoba, ktorej podpis je osvedčovaný.
 • Na listinách určených na použitie v cudzine obec nevykonáva osvedčenie podpisu. V týchto prípadoch je potrebné obrátiť sa na notársky úrad.

Poplatok: 2,00 € za každý podpis.

Poplatok sa môže zvýšiť až o 100%, ak úkon vyžaduje zvýšenú náročnosť, urýchlené vybavenie alebo vykonanie mimo úradnej miestnosti.

Vybavuje:Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: na počkanie.Overovanie listín

Potrebné doklady:

 • originál alebo osvedčená fotokópia listiny,
 • fotokópia listiny.

Osvedčujúci orgán zodpovedá za to, že kópia listiny je zhodná s predloženým originálom. Neosvedčuje sa obsah, správnosť, ani pravdivosť skutočností uvádzaných v listine. Neosvedčuje listiny, ktoré majú byť použité v cudzine, alebo ak sú napísané v inom ako štátnom jazyku, s výnimkou českého jazyka.

Upozornenie: Fotokópia listiny musí byť dokonalá, presne zhodná s originálom, t. j. nie je prípustná nečitateľnosť textu, pečiatok a podpisov! Osvedčenie listiny sa vykonáva výhradne v úradnej miestnosti.

Poplatok: 2,00 € za každú, aj začatú stranu.

Vybavuje:Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: na počkanie.


Životné prostredie
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov, kríkov


Žiadosť sa predkladá na predpísanom tlačive.

Súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny sa nevyžaduje:

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou do 10 m2,
 • pri obnova produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu,
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo značnej škody na majetku,
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

Prílohy žiadosti:

 • situačný nákres (kópia katastrálnej mapy) so zákresom drevín, na výrub ktorých je podaná žiadosť,
 • kópia Listu vlastníctva,
 • súhlas vlastníka pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je vlastníkom.

Vybavuje: Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: v súlade s platnými právnymi predpismi 30 resp. 60 dní.

Poplatok:

 • fyzické osoby: 10 €
 • právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie: 100 €


Vydávanie rybárskych lístkov

Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov. Rybársky lístok vydáva obec. Povolenie na rybolov vydáva užívateľ, t.j. oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri. Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.

Rybársky lístok a povolenie na rybolov je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.

Potrebné je predložiť: platný občiansky preukaz.

Poplatky:

 • rybársky lístok týždenný: 1,50 €,
 • rybársky lístok mesačný: 3, - €,
 • rybársky lístok ročný: 7 €,
 • rybársky lístok trojročný: 17 €,
 • od poplatku sú oslobodené deti do 15 rokov.

Vybavuje: Viola Jancsárová, Sabina Nagyová

Doba vybavenia: na počkanie.


Slobodný prístup k informáciám

Žiadosti o sprístupnenie informácií podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií) vybavuje Obecný úrad v pracovných dňoch podľa úradných hodín.

Žiadosti o sprístupnenie informácií možno podať:

 • písomne poslať poštou na adresu: Obecný úrad Vrbová nad Váhom, č. 91, 946 65 Vrbová nad Váhom,
 • osobne priniesť v písomnej forme do podateľne obce v sídle Obecného úradu Vrbová nad Váhom, č. 91, 946 65 Vrbová nad Váhom,,
 • dostaviť sa osobne na Obecný úrad vo Vrbovej nad Váhom, kde bude s Vami spísaný úradný záznam,
 • alebo vrbova@pnet.sk

Žiadosti, podnety, návrhy

Postup, ktorý musí Obecná samospráva dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať je stanovená zákonom Zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správnym poriadkom). Tento zákon upravuje určitú základnú štruktúru a pravidlá postupu v správnom konaní.

Obecná samospráva musí dodržiavať aj osobitné právne predpisy, ktoré upravujú rôzne konkrétne typy konaní:

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
 • Zákon č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení
 • Zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
 • Zákon č. 180/1996 Z. z. colný zákon.

Prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa ktorých Obecná samospráva koná a rozhoduje, alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k obci:

 • Zákon FZ č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
 • Zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NZ č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v z.n.p.
 • Zákon NZ č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO
 • Zákon SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon SNR č. 314/2001 Zb. o ochrane pred požiarmi
 • Zákon FZ č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 478/2002 Zb. o ovzduší
 • Zákon NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
 • Zákon NR SR č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach
 • Zákon FZ č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 223/2001 Zb. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č.171/1995 Z.z.. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
 • Zákon FZ č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
 • Zákon SNR č. 49/2002 Zb. o ochrane pamiatkového fondu
 • Zákon NR SR č. 470/2005 o pohrebníctve a o zmene a doplnení zák.č. 455/1991 Zb.
 • Zákon NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonovv z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 596/2003 Z. z. - o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 597/2003 Z. z. - o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
 • Zákon NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. - o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon NR SR č. 416/2001 Z. z. - o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 515/2003 Z.z.- o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon NR SR č. 607/2003 Z.z. - o Štátnom fonde rozvoja bývania
 • Vyhláška MŠ SR č.291/2004 Z.z. podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení
 • Zákon NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy
 • Zákon č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v z.n.p.
 • Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohosp.majetku
 • Zákon č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
 • Zákon č. 180/1995 Z.z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
 • Zákon č. 64/1997 Z.z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 79/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákona)
 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 157/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom.
 • Zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekútorský poriadok) a o zmenách a doplnení ďalších zákonov, v z.n.p.
 • Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní, v z.n.p.
 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb., v znení neskorších predpisov,
 • Ústavný zákon č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v z.n.p.
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, v z.n.p.
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v z.n.p.
 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v z.n.p.
 • Zákon č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v z.n.p.
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v z.n.p.
 • Zákon č. 221/1996 Z.z., o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky, v z.n.p.
 • Zákon č. 564/1991 Zb. o obecnej polícií, v z.n.p.
 • Nar. vlády SR č. 460/2000 Z.z. o dĺžke trvania a rozsahu odbornej prípravy zamestnancov obecnej polície a ustanovení a zložení odborných komisií PZ
 • Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov, v z.n.p.
 • Zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, v z.n.p.
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok, v z.n.p.
 • Zákon č. 341/2004 Z.z. Nariadenie vlády o katalógoch prác
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky
 • Zákon NR SR č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácie
 • Zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov
 • Zákon NR SR č. 300/2005 Z.z. trestný zákon
 • Zákon NR SR č. 301/2005 Z.z. trestný poriadok

Dane a poplatky
Daň zo stavieb
 • za stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu: 0,033 € x plocha,
 • za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,099 € x plocha,
 • za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu: 0,099 € x plocha,
 • za samostatne stojace garáže: 0,132 € x plocha,
 • za priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu: 0,165 € x plocha,
 • za stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou: 0,331€ x plocha,
 • za ostatné stavby: 0,099 € x plocha.
Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,025 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Daň z bytov
 • 0,033 € za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru.

Daň z bytov upravuje platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Daň z pozemkov
 • záhrady: 1,3277€ /m2,
 • zastavané plochy a nádvoria: 1,3277€ /m2,
 • stavebné pozemky: 13,2775€/m2,
 • orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávne porasty: 0,6127€/m2
 • lesné pozemky, na ktoré sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy podľa znaleckého posudku alebo 0,6127€/m2

Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,42%.

Daň z pozemkov upravuje platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Daň za psa

Sadzba dane za psov je 4,00 € za každého psa a kalendárny rok.

Daň za psa upravuje platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Daň za ubytovanie
 • na osobu a prenocovanie: 0,55 €.

Daň za ubytovanie upravuje platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady

Daň za nevýherné hracie prístroje:

 • sadzba dane je 9,96 € za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Daň za nevýherné hracie prístroje upravuje platné VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady


Komunálny odpad
 • pre fyzické osoby: 18,00 € osoba/rok

Poplatky za odpad upravuje platné  VZN  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Vrbová nad

Obecný úrad

Vrbová nad Váhom 91
945 01 Vrbová nad Váhom
Tel: 0908715780
Email: vrbova@pnet.sk
IČO: 00306746
DIČ: 2021035786

Úradné hodiny

Po 08:00 - 12:00 12:30 - 15:30
Ut 10:00 - 12:00
St 08:00 - 12:00 12:30 - 17:00
Št 08:00 - 12:00
Pi 08:00 - 12:00 12:30 - 14:00